Anne Aspinall: Cysylltiad Cymraeg / A Welsh Connection

10 November - 4 December 2019

A WELSH CONNECTION

To help celebrate Anne’s 70th we put together this major solo exhibition depicting her journey as an artist. It is a celebration of her talent and insight.

 

Though from Manchester originally, and now living in Macclesfield, Anne paints almost exclusively in North Wales, especially around Porthmadog and its harbour, always outdoors and on the spot.

 

Her long-standing and deep-rooted affection for this part of the world has developed out of years’ of holidays and family visits. She clearly has an observant and inquisitive eye: her patient gaze and comfortable familiarity with the area have allowed her to see the grace and presence in a line of wheelie-bins, of double-yellow lines and carelessly drawn curtains. While her mix of natural modesty and contrariness has naturally led her to eschew, for the most part, grand tumultuous scenes of Mountain and Weather!

 

Anne Aspinall was born in 1949, and trained at Manchester College of Art & Design. She has exhibited widely throughout the UK and abroad and is represented in collections in Europe, the USA and Australia. She has been exhibiting with us since 2015.

 

There is also a limited edition book available, accompanying this exhibition.

 

CYSYLLTIAD CYMRAEG

I ddathlu ei Phenblwydd  yn 70, rydym wedi creu’r sioe unigol pwysig yma i ddangos taith a datblygiad Anne fel artist. Dyma cyfle i ddathlu ei doniau a’i mewnwelediad.

 

O Fanceinion yn wreiddiol, ac yn awr yn byw yn Macclesfield, mae Anne yn paentio Gogledd Cymru yn helaeth, yn enwedig Porthmadog, ei harbwr a’i chyffiniau, wastad yn ar awyr agored ac yn y fan a’r lle.

 

Mae ei hoffter  dwfn a hir-sefydlog o rhan yma’r byd yn tarddu o flynyddoedd hapus o wyliau ac ymweliadau teuluol. Mae’n glir fod ganddi llygad sylwgar a chwilfrydig: mae ei edrychiad amyneddgar a’i chynefindra esmwyth o’r ardal wedi ei galluogi i weld yr urddas a phriodoldeb mewn rhes o ‘wheelie-bins’, o linellau melyn, neu llenni wedi’u cau’n esgeulus. Tra bod ei chyfuniad o ddiymhongarwch naturiol a chyndynrwydd wedi ei harwain i osgoi, gan amlaf,  golygfeydd mawreddog a chynhyrfus y Mynyddoedd a’r Tywydd!   

 

Ganed Anne Aspinall ym 1949, a chafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Celf a Dylunio Manceinion. Mae hi wedi arddangos yn eang ar draws y DU a dramor, a ceir enghreifftiau o’i gwaith mewn casgliadau yn Ewrop, UDA ac Awstralia. Bu’n arddangos hefo ni ers 2015.

 

Mae yna lyfr argraffiad cyfyngedig ar gael i fynd hefo’r sioe.