John & Marilyn Davies: New Works

31 March - 24 April 2019

John and Marilyn have been working together since 1974, developing their combined technique, refining their separate but complementary skills. By now, they surely have a unified vision, and their work is a supremely harmonious symbiosis!

 

The River Clwyd, a fifteen-minute drive away from their home in Prestatyn is vital.  It supplies the driftwood for the birds' perches. The river delivers  the equivalent of frames to a painter.  Back at the workshop, John uses a knife for carving, keeping power tools to a minimum. John  roughs-out the shape, carves the feathers, inserts eyes and a beaks from harder wood, then Marilyn burns the feather barbs before painting … It can take a long time!

 

Texturing is done with a pyrography tool which can also produce very accurate dark brown markings.  Most of the birds are British, either permanent residents or birds of passage, so their colours are fairly muted.  Marilyn uses a limited palette, mainly earth colours, in acrylic washes to retain the sense of the wood underneath and to allow the texturing of the feathers to show through. Occasionally, as with a kingfisher, there is scope for some brighter colours and iridescence.

 

Bu John a Marilyn yn cyd-weithio ers 1974, yn datblygu eu technegau cyfunol, ac yn coethi eu sgiliau gwahanol cyflenwol. Erbyn hyn, mae'n siwr fod ganddynt gwelediad unedig, a bod yna symbiosis hollol cydseiniol yn eu gwaith!

 

Mae'r Afon Clwyd, chwarter awr o'u cartref ym Mhrestatyn, yn hanfodol.  Mae'n cyflenwi'r broc-dŵr sy'n ffurfio'r clwydi i;r adar. Mae'r afon yn rhoi rhywbeth sy'n cyfateb i ffram y paentiwr. 'Nol yn yn gweithdy, mae John yn cerfio, gyda chyllell yn bennaf gan osgoi  offer peiriannol gan amlaf. John sy'n ffurfio'r siap bras, yn cerfio'r plu, ac yn mewnosod y llygaid a'r pig o bren caletach, yna mae Marilyn yn llosgi saethflew'r  plu cyn cychwyn ar y paentio…Gall hyn i gyd gymryd amser hir!

 

Mae'r gweady yn cael ei greu gyda theclyn peirograffi sydd hefyd yn gallu gwneud marciau tywyll manwl iawn.  Adar Prydeinig yw'r mwyafrif, naill ai'n frodorol neu fel adar ymfudol, felly mae eu lliwiau yn eithaf tawel.  Mae Marilyn yn defnyddio palet cyfyng o briddliwiau yn bennaf, mewn haenau  o baent acrylig, er mwyn galluogi naws y pren a gwead y plu i ddangos.  Weithiau, gyda'r glas-y-dorlan er enghraifft, daw'r cyfle i ddefnyddio lliwiau llachar ac enfysliw.