Sarah Carvell

July 21 - August 14, 2019

After her successful exhibition with us last year, we are very pleased to have a new body of  work from Sarah.

 

In this collection of paintings her control of the paint and the palette knife is clear and very impressive. It’s like a dance: she knows how the paint will move, and uses texture for distance; pressing colours together to create shadow and depth. Under her knife the paint will bend and mix, smear into a turn or bank into a line. Here, working on a relatively small scale, controlling this energy takes skill. Such apparent simplicity and eloquence belies considerable discipline and intelligence.

 

We see an artist revelling in the beauty and balance of the world around her, but also revelling in her ability to catch it, dissect and reassemble it again. The work is full of rhythm and harmony. All around us there are patterns everywhere:  in the wires and jugs and sheds and hills. And beautiful, benevolent balance. Sarah gives us an artist who is equal parts wistful and wilful. It is a compelling combination.

 

Sarah was born in 1964 and brought up in Llannefydd. After training and working for a while in England, she returned to North Wales, initially to teach, and then to focus on her painting.

 

Ar ol ei arddangosfa llwyddianus gyda ni llynnedd, rydym yn falch iawn i gael casgliad newydd sbon o waith gan Sarah.

 

Yn y casgliad yma o baentiadau bychain mae ei meistiolaeth dros y paent a’r cyllell balet yn glir ac yn drawiadol. Mae’n debyg i ddawns: mae hi’n gwybod sut mae’r paent yn symyd, ac yn defnyddio gwead i greu pellter; yn gwrthbwyntio lliwiau i greu cysgod a dyfnder. O dan ei chyllell mae’r paent yn plygu ac yn corddi, yn gwasgu’n grwm neu’n sythu’n sydyn. Wrth weithio ar raddfa cymharol fechan, mae’n rhaid cael medrusrwydd i rheoli’r egni yma. Mae symlrwydd a huawdledd ymddangosol y gwaith yn ganlyniad cryn dipyn o ddisgyblaeth a deallusrwydd.

 

Gwelwn artist sy’n ymhyfrydu ym mhrydferthwch a chydbwysedd y byd o’i hamgylch, ond hefyd yn ymhyfrydu yn ei gallu i’w ddal a’i ddadansoddi a’i ailgyfosod drachefn. Mae’r gwaith yn llawn o rhyddm a chynghanedd. Mae yna patrymau ymhobman o’n hamgylch: yn y gwifrau a’r jygiau a’r cytiau a’r bryniau. A chydbwysedd prydferth, rhadlon. Mae Sarah yn rhoi i ni artist sy’n hanner hirarthlon hanner bengryf. Mae’n gyfuniad cymhellol.

 

Ganed Sarah ym1964, ac fe’i magwyd yn Llannefydd. Ar ol cael ei hyfforddi, a gweithio am gyfnod yn Lloegr, dychwelodd i Ogledd Cymru, i ddysgu ac yna i ffocysu ar baentio.